Forfatterarkiv: Øyvind Sørreime

Om Øyvind Sørreime

Driver enkeltpersonforetaket Ledelse og Læring. Har vært rektor på barnetrinn i over 20 år. Master i utdanningsledelse ved UiO. Skrevet artikler om utdanningsledelse i aviser og fagblad. Bidratt med innlegg om utdanningsledelse på nasjonale og internasjonale konferanser. Vært utdanningspolitiker i Utdanningsforbundet. Sittet i diskusjonspanel på nasjonale og internasjonale konferanser. Har hatt oppdrag som underviser, veileder og foreleser ved lærerutdanningen på Høgskulen i Volda Er fasilitator for studentgrupper på Handelshøyskolen BIs studie Ledelse av utvikling og endringsarbeid. Har periodevis undervist, vært veileder, foreleser og sensor ved lærerutdanningen på Høgskulen i Volda. Satt som som første vara i fakultetsstyret for utdanningsvitenskap og humaniora på UiS i perioden 2017-2021. Brukes som ekstern sensor ved rektorutdanningen på UiO Skrevet boka Tillit og styring i skolen, som ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk i januar 2020 Forankrer eget læringssyn i UNESCOs "Four Pillars of Learning": Learning to know, Learning to do, Learning to be og Learning to live together, og er opptatt av at ledelse utøves for å fremme dette breie læringssynet.

Innspill 4 til Kvalitetsutviklingsutvalget

Skisse på et balansert system for kvalitetsutvikling I mandatet til kvalitetsutviklingsutvalget beskrives dagens kvalitetsvurderingssystem som lite sammenhengende og uten tydelig avgrensing. Siden innføringen i 2004 har norsk skole utviklet seg mye. Skoleeier har fått en tydeligere rolle og har ansvar … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med | Legg igjen en kommentar

Innspill 3 Profesjonalisering ovenfra og profesjonalisering innenfra

Profesjonalisering ovenfra og profesjonalisering innenfra er begreper på to ulike tilnærminger til kvalitetsutvikling i skolen (fotnote 1). Myndighetene har hatt forventninger om at profesjonalisering ovenfra skulle føre til profesjonalisering innenfra, men forventningene har ikke blitt innfridd. I stortingsmeldingen Lærelyst – … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Teoretisk forankring av legitimitet i et system for kvalitetsutvikling i skolen

Tillegg til innspill 2   Der Harari i historisk sammenheng bruker folks anerkjennelse og tilslutning som kjennetegn på legitimitet og tillit til et styringssystem, tar Bourdieu begrepet sosialt felt i bruk for å vise at et styringssystems legitimitet også er … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Det andre innspillet til Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen

Samtidskontekst og legitimitet Dagens styringssystem for kvalitetsutvikling i skolen, det nasjonale kvalitetsvurderingssystem, har blitt beskrevet som lite sammenhengende og uten tydelig avgrensing. Det har vært uenighet og ulike oppfatninger om kvalitetsvurderingssystemets formål, omfang og bruk av resultater.  Det kan tyde på … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Innspill til Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen 

I avslutningensavsnittet på boka Tillit og styring i skolen (2020) skrev jeg følgende: «Det er ingen nye masteridéer i horisonten som kommer seilende inn for å avløse det mål‑ og resultatbaserte kvalitetsvurderingssystemet. Oppgaven med å fornye styringssystemet må partene i utdanningssystemet derfor ta … Les videre

Publisert i Uncategorized | Merket med | Legg igjen en kommentar

Useriøs bruk av utdanningsforskning øker lærernes skepsis

Skolen utvikler sin kvalitet best når resultater fra relevant utdanningsforskning kombineres med skolelederes og læreres erfaringsbaserte praksis, mener jeg. Hoem, Kringstad og Lorentzen uttrykker det samme i en artikkel om lærerspesialister. Der skriver de at skoler som systematisk utforsker og … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Forny styringssystemet selv

Det er ingen nye masteridéer i horisonten som kommer seilende inn for å avløse mål‐ og resultatstyringssystemet. Oppgaven med å fornye styringssystemet må partene i utdanningssektoren derfor ta selv. Et kjent amerikansk sitat med ukjent opprinnelse uttrykker det på denne … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innspill til Kunnskapsdepartementets dokument «Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen»

Kunnskapsdepartementets strategidokument «Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen» oppfattes som startskuddet for arbeidet med å utvikle et nødvendig nytt styringssystem for kvalitetsutvikling i skolen. Det vil jeg komme med et innspill til, spesielt om kunnskapsgrunnlaget i et … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Valg 2021 – Tillitsreform

Venstresiden lover en tillitsreform i skolen. Det krever at de holder fingra av fatet, mener lærere og eksperter. Sandefjord-læreren Marius Andersen, tidligere rektor i Stavangerskolen Øyvind Sørreime, professor Eirik J. Irgens og Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde kommenterer tillitsreformforslaget. Teksten under er … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innspill på revidering av Elevundersøkelsen

Se lenke i brev fra Kunnskapsdepartementet

Publisert i Uncategorized | Merket med | Legg igjen en kommentar